Kapitały pieniężne zagraniczne

Do opodatkowania przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych, takich jak wymienione wyżej odsetki, dyskonto, dywidendy (w tym także inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych), przychody z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, uzyskanych za granicą stosuje się przepisy ustawy z dnia 26. lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dotyczy to np. zysków z papierów wartościowych zagranicznych emitentów). Umowy te określają czy uzyskane przychody (dochody) podlegają opodatkowaniu w Polsce. 19% zryczałtowany podatek od przychodów (dochodów) uzyskanych za granicą i podlegających opodatkowaniu w Polsce obliczamy sami i deklarujemy w jednym z zeznań rocznych (PIT-36, PIT-36L albo PIT-38 lub PIT-39). Od tego podatku odliczamy, przeliczoną na złote, kwotę podatku zapłaconego za granicą. Przychodów (dochodów) uzyskanych za granicą, opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, nie łączymy z innymi przychodami (dochodami) wykazywanymi w zeznaniu rocznym, np. przychodami ze stosunku pracy.

Wysokość kwoty podatku zapłaconego za granicą, o którą można pomniejszyć zryczałtowany podatek od przychodów (dochodów) uzyskanych za granicą — co do zasady — nie może przekroczyć kwoty podatku obliczonego od tych przychodów (dochodów) przy zastosowaniu stawki 19%.

Natomiast dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o. i z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, uzyskane za granicą, a stosownie do postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegające opodatkowaniu w Polsce, jesteśmy obowiązani wykazać i opodatkować w zeznaniu PIT-38 łącznie z innymi dochodami z tego tytułu.

Źródło: Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl