Zbycie instrumentów pochodnych

Dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych opodatkowane są tak samo jak dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub udziałów w spółkach z o.o. Przychód z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych powstaje w dniu realizacji tych praw przez podatnika. Dochód stanowi kwota uzyskana z rozliczenia instrumentu. Dochody te także wykazujemy w zeznaniu rocznym PIT-38. Dochodem z realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych jest kwota uzyskana z rozliczenia instrumentu. Opodatkowujemy go 19% podatkiem dochodowym, z uwzględnieniem w przypadku nierezydentów postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę.

Biuro Maklerskie przygotowuje informacje PIT-8C w przypadku, gdy pośredniczy w transakcji i jest w stanie określić wielkość zrealizowanego dochodu (straty). Jeżeli ponieśliśmy inne wydatki związane z osiągnięciem przychodu z danej transakcji na pochodnym instrumencie finansowym, to w zeznaniu rocznym możemy te wydatki także uwzględnić.

W przypadku uzyskania w roku podatkowym podlegających opodatkowaniu przychodów: z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach z o.o., pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, w zeznaniu PIT-38 sumujemy wszystkie te przychody i sumujemy wszystkie koszty ich uzyskania. Różnica sumy przychodów i sumy kosztów ich uzyskania stanowi dochód lub stratę. 

Źródło: Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl