Zryczałtowany podatek dochodowy

Opodatkowaniu za pośrednictwem płatnika zryczałtowanym podatkiem dochodowym podlegają przychody (dochody) m.in. z odsetek od wkładów oszczędnościowych, z odsetek i dyskonta od obligacji, z tytułu udziału w funduszach kapitałowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych – uzyskane na terytorium Polski. W takim przypadku płatnik pobiera zryczałtowany podatek w wysokości 19% uzyskanego przychodu (dochodu).

Pobrany podatek płatnik przekazuje na rachunek urzędu skarbowego właściwego według swojej siedziby w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Przychodu powyższego podatnik nie łączy z innymi przychodami i nie wykazuje w rocznym zeznaniu podatkowym, z wyjątkiem sytuacji gdy płatnik nie dopełni swojego obowiązku i nie potrąci należnego zryczałtowanego podatku.

Źródło: Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów, www.mf.gov.pl