dbmakler.pl

Portla finansowy

Finanse

Jakie pracodawca ma obowiązki wobec pracownika?

Stosunek pracy powoduje pewne wzajemne zobowiązania między pracodawcą i pracownikiem. I nie chodzi tu tylko o przestrzeganie ustaleń zawartych w umowie. Istotne są też – obok zwykłej ludzkiej uczciwości -przepisy kodeksu pracy.

Co obowiązuje pracodawcę?

A jakie dokładnie są obowiązki pracodawcy wobec pracownika?

W pierwszej kolejności pracodawca musi na początku stosunku pracy wręczyć pracownikowi pisemną umowę o pracę, w której będą zawarte wszystkie zasady zatrudnienia: wymiar (etat lub jego część) oraz urlopu, wynagrodzenie, określenie stanowiska i obowiązków służbowych oraz miejsce ich wykonywania, a także termin rozpoczęcia obowiązywania umowy.

Pracodawcę obowiązują też inne przepisy

Oprócz umowy wręczanej pracownikowi, pracodawcę obowiązują jeszcze inne przepisy wobec podwładnych. Przede wszystkim musi przestrzegać zawartości umowy zawartej z pracownikiem, w tym wysokości i terminu comiesięcznej wypłaty.

Kolejną sprawą jest odpowiednio przygotowane miejsce pracy, a na wielu konkretnych stanowiskach, także stosowny strój służbowy lub jego ekwiwalent pieniężny.

Pracodawca zapewnia także niezbędne szkolenia BHP – zarówno na początku pracy każdego pracownika, jak i kolejne, odbywające się co kilka lat.

Każdy pracownik powinien być też – w razie potrzeby – przeszkolony w zakresie swoich obowiązków służbowych i zaznajomiony z zasadami obowiązującymi w firmie.

Osoba zatrudniona powinna mieć też zapewniony odpowiednio zorganizowany czas pracy tak, by była w stanie wykonać wszystkie zadania przeznaczone na konkretny dzień. Obowiązki służbowe nie mogą być planowane w sposób nieregularny i taki, który powodowałby jednego dnia przestoje, a drugiego nawał zadań prowadzący do uciążliwych nadgodzin

W gestii pracodawcy leży też niedopuszczanie do mobbingu lub walka z jego przejawami, a także z takimi zjawiskami jak:
– fala,
– przemoc fizyczna i psychiczna na terenie zakładu pracy,
– dyskryminacja z jakiegokolwiek powodu (płeć, religia, narodowość itd.).

Chodzi o powszechnie panujące poczucie bezpieczeństwa i sprawiedliwości społecznej na terenie firmy.

Pracownicy muszą mieć zapewnioną równą szansę na awans oraz wzbogacanie swoich kwalifikacji zawodowych (kursy, szkolenia, studia).

Pracodawca zapewnia też wstępne i kontrolne badania lekarskie oraz czas na ich realizację oraz pomoc socjalną – np. poprzez istnienie kasy zapomogowo-pożyczkowej.

Kiedy dochodzi do zakończenia stosunku zatrudnienia, obowiązkiem pracodawcy jest wydanie odpowiedniego świadectwa pracy we wskazanym przepisami terminie.