dbmakler.pl

Blog tematyczny o biznesie i finansach

Podział majątku wspólnego
Finanse

Jak wygląda podział majątku wspólnego po rozwodzie?

Koniec małżeństwa w wyniku orzeczenia rozwodu to także koniec wspólności majątkowej. Nie oznacza to jednak natychmiastowego podziału majątku wspólnego. Ten można bowiem podzielić jeszcze przed złożeniem pozwu o rozwód, w trakcie sprawy rozwodowej lub nawet po rozwiązaniu małżeństwa. Jak proces ten wygląda w praktyce?

Słowem wstępu

Małżonkowie mają prawo zdecydować się na rozdzielność majątkową w każdej chwili. Takie rozwiązanie ułatwia dokonania podziału majątku wspólnego. Decyzję o ustanowieniu rozdzielności majątkowej w określonych sytuacjach może też podjąć sąd. Co więcej, wspólność majątkowa małżeństwa może też ustać w sytuacji, gdy jeden z małżonków został ubezwłasnowolniony. Podobnie dzieje się w przypadku ogłoszenia przez małżonka upadłości. 

Podział majątku wspólnego może zostać dokonany również po rozwiązaniu małżeństwa. W skład takiego majątku wchodzą nieruchomości i rzeczy ruchome, które zostały nabyte podczas trwania małżeństwa, wynagrodzenia za pracę, dochody z innych działalności zarobkowych, dochody z majątku wspólnego i osobistego, środki na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego czy kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie emerytalnym. 

Podział majątku wspólnego po rozwodzie

Istnieje kilka sposobów na podział majątku wspólnego. Może to nastąpić w drodze obustronnego porozumienia małżonków polegającego na zawarciu umowy. W takiej sytuacji po rozwodzie majątek dzielony jest w całości lub dokonuje się jego częściowego podziału. Warto tutaj zaznaczyć, że taka umowa może być zawarta w dowolnej formie, choć — jeśli dotyczy ona również nieruchomości, to powinna być sporządzona w formie aktu notarialnego.  

Jeśli małżonkowie nie mogą porozumieć się w kwestii podziału majątku wspólnego, to o podziale decyduje sąd. Odpowiedni wniosek musi zostać wówczas złożony we właściwym sądzie rejonowym. Czasami zdarza się też, że jeden z małżonków występuje z żądaniem ustalenia nierównego podziału majątku wspólnego. W takiej sytuacji sąd bierze pod uwagę takie czynniki, jak np. przyczynienie się do zgromadzenia majątku, długotrwała separacja czy celowe roztrwonienie majątku.  

Jak ustalana jest wspólność majątkowa? 

Wspólność majątkowa powstaje w momencie zawarcia związku małżeńskiego. Mowa tutaj zatem o wszystkich przedmiotach majątkowych, które zostały nabyte w trakcie trwania małżeństwa przez oboje małżonków. Wspólnota majątkowa może zostać rozszerzona lub ograniczona w ramach tzw. intercyzy. 

Do majątku wspólnego nie zaliczają się:  

  • przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem małżeństwa,
  • przedmioty majątkowe odziedziczone lub otrzymane w ramach darowizny, 
  • prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej, np. udziały w spółce cywilnej, 
  • przedmioty majątkowe, które służą do zaspokajania indywidualnych potrzeb, tj. książki, ubrania, kosmetyki,
  • prawa niezbywalne, np. prawo do alimentów, 
  • przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania, np. za uszkodzenie ciała (o ile nie jest to renta należna) ,
  • wierzytelności w ramach wynagrodzenia za pracę lub w ramach innej działalności zarobkowej jednego z małżonków, 
  • przedmioty majątkowe, które jeden z małżonków otrzymał w ramach nagrody, 
  • prawa autorskie, 
  • prawa pokrewne.

Materiał oznaczony

Naszą misją jest dostarczanie Ci aktualnych i praktycznych informacji, które pomogą Ci osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym. Poznaj nasze spojrzenie na świat biznesu i rozwijaj się razem z nami!